Contents
 Mis on iPlanner.NET
 Äriplaani koostamine
    Projekti avamine ja lisamine
    Meeskonna loomine
    Alustamine ja seaded
    Stardibilansist
    Sisestustabelite võimalused
    Salvestamine ja rühmatöö
    Äriplaani publitseerimine
    Peatükkide koostamine
    Finantsosa sisendid (Lite)
    Finantsplaanid
    Müügitulu
    Tööjõukulud
    Mitmesugused tegevuskulud
    Põhivara
    Põhikapital
    Laenud
    Sihtfinantseerimine
    Muud äritulud
    Dividendid


www.iplanner.net Print

Home > Mis on iPlanner.NET

Äriplaan internetis - iPlanner.NET

Arenda oma äriplaani otse veebis, koos meeskonna ja nõustajatega!

iPlanneri veebiaadress on www.iplanner.net

iPlanner.NET on ettevõtjatele ning ettevõtlust toetavatele organisatsioonidele mõeldud äriprojektide arendamise ning äriplaanide koostamise töökeskkond. Teenuse tüüpiline kasutaja on ettevõtja, tema nõustajad, rahastajad, äripartnerid. Suur osa teenuse kasutajatest on tudengid ja õppejõud.

iPlanner.NET on algusest peale orienteeritud koostööle. Äriprojekte kavandavad tavaliselt meeskonnad, kuhu peale ettevõtja kuuluvad erinevate huvigruppide esindajad (mentorid, rahastajad, partnerid). Toimetades ühise ja ühtse struktuuriga elektroonilise äridokumendi kallal, saab projektide kavandamise, haldamise ning hindamise viia täiesti uuele tasemele, sest kogu  andmestik on organisatsiooni-keskselt hallatav ning osapooltele kogu aeg ja igalt poolt turvaliselt kättesaadav.

iPlanner.NET ühendab ettevõtte funktsioneerimise võtmevaldkonnad ning võimaldab "mis-juhtub-kui" metoodika abil välja töötada jätkusuutliku äri- või finantsplaani. Lühiajalise kavandamise tarbeks on "Tegevusplaani" moodul, mille raames äriühingu majandustegevust käsitletakse kvartalite kaupa. Samas on võimalik planeeritut ja saavutatut võrrelda, kõrvutada erinevaid mõõdikuid ja suhtarve.

Äriplaanide vormiline ülesehitus on iPlanneri keskkonnas ühtlustatud. Ka äriplaanide struktuur, mõõdikud ja finantsprojektsioonid on unifitseeritud. Seega saab äriprojektide haldaja, nõustaja või rahastaja koondada oma tähelepanu projektide sisule, kaotamata aega vormilistele küsimustele.

Igal iPlanneri äriplaanil on oma unikaalne veebiaadress (URL), mille kaudu on mugav projektiga tutvuda, ilma et tarvitseks käsitleda faile.

Tehnilised nõuded

iPlanner.NET on täielikult veebipõhine rakendus. Mingeid programme kasutaja arvutisse ei installeerita.
Tarkvara kasutamiseks peab olema toimiv internetiühendus.