Contents
 Mis on iPlanner.NET
 Äriplaani koostamine
    Projekti avamine ja lisamine
    Meeskonna loomine
    Alustamine ja seaded
    Stardibilansist
    Sisestustabelite võimalused
    Salvestamine ja rühmatöö
    Äriplaani publitseerimine
    Peatükkide koostamine
    Finantsosa sisendid (Lite)
    Finantsplaanid
    Müügitulu
    Tööjõukulud
    Mitmesugused tegevuskulud
    Põhivara
    Põhikapital
    Laenud
    Sihtfinantseerimine
    Muud äritulud
    Dividendid


www.iplanner.net Print

Home > Äriplaani koostamine > Põhivara

Põhivara

FINANTSPLAAN > Varad  > Põhivara

Tööleht "Põhivara" on ette nähtud põhivara hangete kavandamiseks.
Siin saab plaaneerida ka kapitaliliisinguid ning varade sihtfinantseerimist.

Kui planeerid tegutsevat ettevõtmist, saab arvesse võtta olemasoleva põhivara väärtuse (vt allpool "Olemasoleva vara sisestamine") ning olemasolevad kapitaliliisingud ja sihtfinantseerimise.

Uue põhivara osas sisesta vara nimetus veergu "Põhivara". 
Vali sisendparameetriks "Soetusmaksumus" ning sisesta vara soetusmaksumus veergu, mis vastab soetamise ajale. Kliki OK.

Varade ostmine

Sisendparameetrid

Soetusmaksumus Sisesta ostetava põhivara soetusmaksumus. Vali periood, mis vastab vara soetamise ajale.

Reeglina tuleks soetusmaksumus sisestada iilma käibemaksuta, v.a. juhul, kui käibemaksu ei tagastata.

Tegutseva ettevõtte puhul: sisesta rida nimetusega näiteks "Olemasolev põhivara".
Veergu "Algne väärtus" sisesta olemasoleva põhivara netoväärtus (so soetusmaksumus miinus kulum). Kui olemasoleval põhivara peal  lasub liisingukohustus, saab ka selle arvesse võtta (vt. alapeatükk "Olemasoleva vara sisestamine".
Maksed tarnijale
(päevades)
See on sisuliselt maksetingimus. Sisesta päevade arv mis kulub vara eest tasumiseni.
Amortisatsioonimäär
(%)
Sisesta põhivara amortisatsioonimäär aasta baasil.

Näiteks amortisatsioonimäär 20% tähendaks, et vara kasulik eluiga on 5 aastat. Kui amortisatsioonimääraks seada 100%, oleks kasulik eluiga üks aasta.

NB! Sõltumata valitud sisestusperioodist (kuu, kvartal või aasta) käsitletakse sisestatud amortisatsioonimäära alati aasta baasil.
Jääkväärtus
(%)
Sisesta põhivara jääkväärtus (%). See on jääkväärtus amortisatsiooniarvestuse mõistes.
Põhivara jääkväärtus kajastab vara eeldatavat väärtust selle kasutusaja lõpul. Enamasti on jääkväärtus null.
Põhivara jääkväärtus = Vara soetusmaksumus x Jääkväärtus(%)
Kapitaliliising: rahastamise määr (%)
Kapitaliliisingu kajastamine

Kui vara ostu rahastatakse kapitaliliisingu abil, sisesta rahastamise määr (%).
Jälgi, et vara soetusmaksumus ja nullist erinev rahastamise määr oleks sisestatud sama perioodi kohta.

Rahastamise määr kajastab kapitaliliisinguga finantseeritavat suhtelist osa vara soetusmaksumusest. Kui näiteks omafinantseering on 10%, kujuneb rahastamise määraks 100%-10% = 90%.

NB! Rahastamise määr on võtmeparameeter. Kui see erineb nullist, koostab iPlanner automaatselt liisinglepingu maksegraafiku, võttes arvesse ka teisi parameetreid (lepingu pikkus, intress, liisingvara jääkväärtus).
Kapitaliliising: lepingu pikkus (kuudes) Sisesta liisinglepingu pikkus kuudes. Veendu, et lepingu pikkus oleks sisestatud sama perioodi kohta, mil toimub vara ostmine.
Tegutseva ettevõtte puhul: kui soovid arvesse võtta olemasoleva liisinglepingu tingimusi, sisesta lepingu lõpuni jäänud kuude arv.
Kapitaliliising: intress (%) Sisesta liisinglepingus sätestatud intressimäär (aasta baasil).
Kapitaliliising: jääkväärtus (%) Sisesta vara jääkväärtus liisinglepingu mõistes (%). See sisendparameeter on aktuaalne, kui liisinglepingu graafik on koostatud nullist erineva jääkväärtusega.
Jääkväärtus liisinglepingu mõistes on osa vara maksumusest, mille tasumine jäetakse liisinglepingu lõppu, ja mis toimub ühekordse maksena viimasel kuul.
Sihtfinantseerimine: rahastamise määr (%)
Varade sihtfinantseerimise kajastamine

Kui põhivara ostu rahastatakse sihtfinantseerimise abil, sisesta rahastamise määr (%). See on võtmeparameeter, mille nullist erinev väärtus käivitab sihtfinantseerimise arvestuse finantsplaanis.

Näiteks kui toetus katab 70% vara soetusmaksumusest (seega omafinantseering on 30%), sisesta rahastamise määraks 70%.
Jälgi, et nullist erinev rahastamise määr oleks sisestatud sama perioodi kohta, mil toimub vara ostmine.

Põhivara sihtfinantseerimist käsitletakse brutomeetodil.

Kui tegemist on olemasoleva varaga (so tegutseva ettevõtte puhul), ja sellise vara osas tuleb jätkata sihtfinantseerimise kajastamist, sisesta lahtrisse "Algne väärtus" vastav sihtfinantseerimise määr. Seejuures (NB!) kui toetus on juba laekunud - st laekumine toimus enne äriplaani alguskuud - vali sisendparameeter "Sihtfinantseerimine: laekumine (p) ja sisesta veergu "Algne väärtus" 0 päeva.
Sihtfinantseerimine: laekumine (päevades) Sisesta oletatav päevade arv, mis kulub vara ostmisest kuni sihtfinantseeringu laekumiseni.

Tegutseva ettevõtmise puhul:
- Sisestus 0 päeva veerus "Algne väärtus" tähendaks, et sihtfinantseerimine (toetus) on juba laekunud (st laekus enne äriplaani esimest kuud).
- Nullist erinev päevade arv tähendaks, et toetus laekub äriplaani ajakavas.

Olemasoleva vara  sisestamine

Kui planeerid tegutsevat ettevõtmist, saab arvesse võtta olemasoleva põhivara väärtuse ning seda edasi amortiseerida.
Sisesta vabale reale vara nimetuseks näiteks "Olemasolev põhivara" ning veergu "Algne väärtus" vara netoväärtus (so soetusmaksumus miinus kulum).
Kui olemasolev põhivara on koormatud kapitaliliisingu kohustusega, toimi nii:
- Vali sisendparameetriks "Kapitaliliising: rahastamise määr (%)" ning sisesta veergu "Algne väärtus" kohustusega kaetud osa suurus vara netoväärtusest.
- Vali sisendparameetriks "Kapitaliliising: lepingu pikkus (k)" ning sisesta veergu "Algne väärtus" kuude arv, mis on jäänud lepingu lõpuni.
- Vali sisendparameetriks "Kapitaliliising: intress (%)" ning sisesta veergu "Algne väärtus" intressimäär.
- Kui liisingvara jääkväärtus on nullist erinev, sisesta veergu "Algne väärtus" jääkväärtus (%).

Käibemaksust

Kui äriïhing on käibemaksukohuslane, tuleb soetusmaksumus sisestada ilma käibemaksuta.
Käibemaksu käsitlemine, kui see on sisse lülitatud (moodulis Seaded), toimub automaatselt. Käibemaksumäära sisestamiseks on parameeter "Sisendkäibemalksu määr".

Väljundprojektsioonide kuvamine
Et veenduda tehtud sisestuste õigsuses, on hea praktika heita pilk peale rakenduse poolt konstrueeritud maksegraafikutele jt. väljundprojektsioonidele.
Kui oled näiteks sisestanud kapitaliliisingu parameetreid, võib plaanilise maksegraafiku üle vaadata töölehe alumises osas oleva tabeli või graafiku abil. Selleks vali allpool näidatud rippmenüüst huvi pakkuv väljundprojektsioon, näiteks "Põhiosa tagasimaksed (kapitaliliising)" ning vaata kas tulemus on ootuspärname. Vajaduse korral korrigeeri sisendparameetreid, et saavutada oodatav tulemus.


Vaata projektsioone


Lisaks

Sihtfinantseerimine
Stardibilansist
Sisestustabelite võimalused
Salvestamine ja rühmatöö
Ärilaani publitseerimine
Meeskonna loomine