Lihtne äriplaan


The document outline below can help you structure your business plan and give you some useful hints about what to write in each section. This is a simple, basic plan template that fits any type of business.

 • Kokkuvõte

  Äriplaani kokkuvõte peaks lühidalt kajastama kogu äriplaani sisu.
  Võta lühidalt kokku oma idee ja ärimudel - mida, kellele, miks, ja kuidas pakutakse. Millised on ettevõtte tähtsamad eesmärgid ning oodatavad tulemused. Kes seisavad kogu ettevõtmise taga.

 • Ettevõtte põhiandmed

  Ettevõtte nimi, põhikapitali suurus ja registriandmed (kui äriühing on juba registreeritud), tegevuskoha aadress, kontaktandmed, kodulehe aadress. Omanikud ja nende osaluse määr.

 • Tooted ja teenused

  Kirjelda ettevõtte poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid ning millised on nende kasutamisvõimalused (kes ostab ja miks). Tootmise puhul kirjelda lühidalt tootmisprotsessi, alates varustamisest, tootmisest ja lõpetades kliendini jõudmisega. Too välja toodeta ja teenuste hinnakujunduse põhimõtted.

 • Müügiplaan

  Müügiplaani peatüki juurde on automaatselt lisatud müügiplaani tabel (vt. allpool). Selle peatüki tekstiosa võib tühjaks jätta, kuid parem idee oleks lisada mõned kommentaarid ettevõtte müügiplaani kohta.

 • Turg ja turundus

  Kirjelda oma kliente, hinnates sihtturgude asukohta, suurust ja olemust (ostjateks võivad olla üksikisikud, edasimüüjad, teised ettevõtted). Millised on tulevikuperspektiivid: kas sihtturgudel on oodata kasvu või kahanemist, kas esineb sesoonseid mustreid. Kirjelda konkurente. Too välja oma ettevõtte ja/või toodete eelised võrreldes võistlejatega. Millised on võimalikud reklaamikanalid. Anaüüsi nende valikut.

 • Meeskond

  Kirjalda oma ettevõtte ülesehitust, meeskonda. Nimeta võtmeisikuid, eestvedajaid. Kirjelda nende tausta (haridus, kogemus, kompetentsid, ambitsioonid). Kui palju, millal ja millist tüüpi töökohti ettevõttes luuakse.

 • Tegevusplaan

  Tegevusplaan on lühiajaline tegevuskava mõnest kuust uhe-kahe aastani - millal ja kelle poolt viiakse ellu võtmetähtsusega otsustused ning milliseid eesmärke seatakse.

 • Tegevuskulude eelarve

  Tegevuskulude eelarve peatüki juurde on automaatselt lisatud tabel Mitmesugused tegevuskulud (vt. allpool). Lisa selgitusi ja kommentaare tegevuskulude eelarve kohta.

 • Investeeringute plaan

  Investeeringute plaani peatüki juurde on automaatselt lisatud tabel Varade ostmine (vt. allpool). Kui on plaanis osta põhivarasid, tuleks siia lisada selgitusi investeeringute plaani kohta.

 • Rahastamine

  Rahastamise peatüki juurde on automaatselt lisatud tabel Kapitali struktuur (vt. allpool). Siia võiks lisada selgitusi ettevõtte rahastamisallikate kohta (panus omanikelt, täiendava finantseerimise vajadus jms).

 • Riskianalüüs

  Kirjelda riske ehk ootamatuid sündmusi, kõrvalekaldeid ning ebamääraseid olukordi, mis võivad Sinu ettevõtmist ebasoodsalt mõjutada. Mida kavatsed teha riskide ennetamiseks ja maandamiseks.

 • Finantsplaan

  Finantsplaani peatüki juurde on automaatselt lisatud mitmeid finantsprojektsioone, mis on pärit Finantsplaani moodulist (vt. allpool). Võid lisada kommentaare ja selgitusi.Näita kõiki

© iPlanner.NET sitemap | about | documentation | terms of service | your privacy